Všeobecné obchodní podmínky pro prodej online kurzů

Provozovatelem webových stránek a poskytovatelem produktů a služeb je společnost:
OLLY s.r.o., sídlem Příční 148, 679 71 Lysice, Česká republika
IČ: 17710286, poskytovatel není plátcem DPH
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 131138.
OLLY s.r.o. je zastoupená jednatelkou, Ing. Gabrielou Olšanskou, Ph.D.,
email: info@gabrielaolsanska.cz kontaktní tel. +420 777 602 527.
(dále jen “poskytovatel”)

 

I.

 Základní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy vznikají ze smlouvy o poskytování digitálního obsahu – online kurzů uzavřené mezi poskytovatelem a klientem prostřednictvímwebového rozhraní dostupného na webových stránkách www.gabrielaolsanska.cz (www.olly-sro.cz) (dále také jen „webové rozhraní“). Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout klientovi digitální obsah nebo službu (dále také jen „online kurz“) a závazek klienta uhradit za poskytnutí digitálního obsahu nebo služby poskytovateli odměnu.

 

2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.

 

3) Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka, její přijetí ze strany poskytovatele a tyto VOP. Smlouvu poskytovatel archivuje v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání ji poskytovatel klientovi zašle.

 

4) Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora klienta), poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky.

 

5) Online kurz je dodán bez zbytečného odkladu po úhradě ceny prostřednictvím členské sekce webového rozhraní, jak je uvedeno dále v těchto podmínkách, přičemž dodání není spojeno s žádnými náklady, kromě nákladů na internetové připojení, jehož cena se odvíjí od podmínek operátora klienta a není účtována poskytovatelem.

 

II.

Objednávka a uzavření smlouvy

1) Klient provádí objednávku online kurzu prostřednictvím webového rozhraní, kde je uveden podrobný popis nabízených online kurzů včetně detailního popisu jejich obsahu a sdělení, v jakém formátu je klientovi poskytován. Prezentace online kurzů uvedených na webovém rozhraní mají informativní charakter.

 

2) Klient provádí objednávku online kurzu prostřednictvím objednávkového formuláře, v rámci kterého je klient povinen vyplnit zejména jméno, příjmení, adresu, e-mail, popřípadě u podnikatelů navíc IČO a DIČ a zvolit způsob úhrady, přičemž je možné cenu uhradit platební kartou nebo bankovním převodem.

 

3) Před odesláním objednávky je umožněno klientovi zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku klient odešle kliknutím na tlačítko „koupit se závazkem zaplatit“.

 

4) Po odeslání objednávky dostane klient prostřednictvím e-mailu zadaného v objednávkovém formuláři potvrzení o přijetí objednávky spolu s platnými obchodními podmínkami ve formátu PDF a fakturou. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na klientovu elektronickou adresu uvedenou v objednávce je smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody smluvních stran.

 

5) V pochybnostech může poskytovatel klienta kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla odeslána.

 

III.

Cena online kurzu a platba

1) U jednotlivých online kurzů je na webovém rozhraní uvedena jejich cena včetně DPH i cena bez DPH. K ceně uvedené již nejsou připočítávány žádné další poplatky. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky v rámci objednávkového formuláře je konečnou cenou.

 

2) Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (např. překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy, poskytovatel není povinen klientovi za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany klienta k úhradě této zjevně chybné ceny, poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním objednávky klienta a jejím potvrzením ze strany poskytovatele, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi poskytovatelem a klientem k jiné výslovné dohodě.

 

3) Poskytovatel klientovi dodá online kurz až po úplném zaplacení sjednané ceny.

 

4) Ustanovení § 2119 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. se nepoužije.

 

IV.

Dodací podmínky

1) Po uhrazení ceny obdrží klient na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři přístupové údaje do členské sekce, kde je možné zobrazit online kurz. Zaslání přístupových údajů se považuje za dodání online kurzu,

 

2) Online kurz je přístupný klientovi po dobu 1 roku od data úhrady ceny.

 

3) Po dodání online kurzu by měl klient co nejdříve zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, kontaktuje poskytovatele e-mailem nebo telefonicky.

 

4) Není-li sjednáno mezi poskytovatelem a klientem jinak, součástí dodávky nejsou aktualizace digitálního obsahu.

 

5) Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a s internetovým prohlížečem, včetně funkčních audio prvků.

 

6) Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení nebo za poškození třetí strany klientem.

 

V.

Duševní vlastnictví poskytovatele

1) Digitální obsah a další know-how poskytované na základě objednávky klienta je výsledkem duševní činnosti poskytovatele a je jeho majetkem, který je chráněn zák. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony.

 

2) Klient může použít obsah podléhající ochraně dle předchozího odstavce pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah online kurzu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.

 

3) Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatele a bez jeho souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

1) Poskytovatel a klient se dohodli, že digitální obsah bude dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a klient s tímto výslovně souhlasí, přičemž je srozuměn se skutečností, že v takovém případě nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1829 zák. č. 89/2012 Sb.

 

VII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

1) Poskytovatel je povinen dodat online kurz ve stavu bez vad, přičemž zejména odpovídá klientovi, že online kurz:

– odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

– je vhodný k účelu, pro který jej klient požaduje a s nímž poskytovatel souhlasil,

– je vhodný k účelu, k němuž se online kurz tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

– rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může klient rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

– odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které poskytovatel zpřístupnil před uzavřením smlouvy. Pokud si klient vymíní zvláštní vlastnosti online kurzu a poskytovatel je výslovně akceptuje, je online kurz bez vad, pokud má i vymíněné vlastnosti.

 

2) Poskytovatel upozorňuje, že obsah online kurzů a osobních konzultací představuje subjektivní názory poskytovatele, které jsou vytvořené na základě aktuálně dostupných informací vztahujících se k obsahu online kurzu či konzultace. Nelze považovat za vadu, pokud se názory odlišují od obecně akceptovaných názorů a pokud aplikací rad a doporučených postupů v online kurzech či jiných produktech poskytovatele nebude dosaženo zamýšleného efektu a důsledků.

 

3) Poskytovatel upozorňuje, že obsah online kurzů je aktuální ke dni jeho zpřístupnění. Poskytovatel tedy nemůže odpovídat za vady obsahu online kurzu, které vyjdou najevo dodatečně v důsledku změny stavu poznání, změny obecných pravidel apod. Současně poskytovatel neodpovídá za vady, které by představovaly čistě subjektivní názory klienta na kvalitu online kurzu.

 

4) Klient, který smlouvu uzavřel jako spotřebitel, je oprávněn vytknout vadu online kurzu, která se na digitálním obsahu projeví, v době dvou let od zpřístupnění. Klient, který smlouvu uzavřel jako podnikatel, je povinen vytknout vadu kurzu bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost si online kurz prohlédnout.

 

5) Poskytovatel neposkytuje žádnou další záruku za vady, která by jakkoli rozšiřovala jeho odpovědnost za vady nad rámec zákona. Poskytovatel neposkytuje záruku za jakost.

 

6) Má-li digitální obsah vadu, může klient požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil uživateli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho klient požadoval.

 

7) Klient může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

– poskytovatel vadu neodstranil podle čl. IX odst. 5 těchto podmínek nebo je z prohlášení poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro uživatele,

– se vada projeví i po odstranění, nebo

– je vada podstatným porušením smlouvy.

Klient však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada digitálního obsahu jen nevýznamná.

 

8) Doporučuje se, aby klient oznámil poskytovateli vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

 

9) V případě, že klientem je osoba odlišná od spotřebitele, vylučuje poskytovatel svoji odpovědnost za případné přímé či nepřímé škody způsobené vadou online kurzu.

 

10) Klient má vždy právo na uplatnění reklamace, přičemž poskytovatel se bude zabývat každou reklamací, kterou obdrží.

 

11) Reklamace by měla být doručena poskytovateli prostřednictvím jednoho z následujících kontaktů:

– písemně na adresu sídla poskytovatele, nebo

– písemně v elektronické formě prostřednictvím emailu info@gabrielaolsanska.cz.

Poskytovatel preferuje reklamaci zaslanou e-mailem.

 

12) Aby bylo možné reklamaci vyřídit, je nutné, aby obsahovala:

– datum uplatnění reklamace,

– identifikaci klienta a smlouvy (jméno, příjmení a korespondenční adresu, číslo smlouvy, pokud je k dispozici, popřípadě číslo obdržené faktury),

– informaci o vadě online kurzu, kterou klient spatřuje, tzn. popis problému, který musí být natolik podrobný, aby umožnil poskytovateli kontrolu vady,

– veškeré další skutečnosti, které klient považuje za podstatné pro vyřízení reklamace. 

Poskytovatel vydá klientovi potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký si zvolil klient způsob vyřízení reklamace.

 

13) Poskytovatel je povinen vyřešit reklamaci v co nejkratší lhůtě od jejího obdržení, v případě klientova – spotřebitele nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Jestliže nebude možné v této lhůtě reklamaci vyřídit, je poskytovatel povinen tuto skutečnost sdělit klientovi a sjednat si s ním jinou lhůtu pro vyřízení reklamace.

 

14) Klient je povinen poskytnout poskytovateli řádnou součinnost při vyřizování reklamace. Zejména musí řádně popsat vadu, kterou na online kurzu spatřuje, umožnit vyzkoušení a ověření vady apod.

 

15) Klient – spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného online kurzu. Klient – spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

16) O vyřízení reklamace poskytovatel bez zbytečného odkladu vyrozumí klienta.

 

VIII.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1) Má-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či činnosti poskytovatele klient stížnost, nechť kontaktuje poskytovatele na adrese uvedené v prvním odstavci VOP nebo na elektronické adrese info@gabrielaolsanska.cz

2) Poskytovatel podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tyto orgány se může klient obrátit se svými stížnostmi.

3) Pokud mezi poskytovatelem a klientem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4) Poskytovatel je vázán Etickým kodexem Odborné společnosti české aromaterapie (www.aromaterapie.cz).

 

IX.

Závěrečná ustanovení

1) Smlouva o poskytování digitálního obsahu je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností poskytovatele a klienta ze smlouvy vyplývající.

 

2) Recenze od platících klientů nejsou upravovány, poskytovatel si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby.

 

3) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem a klientem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

 

4) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 10. 2023.